เขตอาสาสมัคร
กฏระเบียบ
webboard
gallary
about us
  "อส.1" ประกาศ ปี 44 ปิดแน่ หน่วยบรรเทาฯ เถื่อน
       สืบเนื่องจากนโยบายกระจายอำนาจและหน้าที่สู่ท้องถิ่น หน้าที่ในการจัดการดับเพลิงเบื้องต้น จึงถูกโอนจากกองตำรวจดับเพลิงมาขึ้นตรงต่อเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยให้ผู้บริหาร ระดับจังหวัดคอย ...อ่านต่อ>>
     
  สมาคมฯปรับปรุงระบบการการต่อบัตรประจำตัว
       สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ปรับปรุงระบบการการต่อบัตรประจำตัว อาสาสมัคร โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ในการเก็บประวัติ โดยมีการพัฒนา Software เพื่อนใช้ในการเก็บประวัติและ ...อ่านต่อ >>
     
  สมาคมฯ กำหนดการยื่นเอกสารการต่อบัตรประจำตัว ปี 2545
       สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย กำหนดการยื่นเอกสาร การต่อบัตรประจำตัวอาสาสมัคร ประจำปี 2545 ดังนี้ ...อ่านต่อ >>

  วันสถาปนา กองบังคับการตำรวจดับเพลิง วันสถาปนา กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
       กรรมการบริหารสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบังคับการตำรวจดับเพลิง ณ สถานีตำรวจดับเพลิงสามเสน พร้อมทั้งชมการสาธิตเทคนิคการดับเพลิง ชนิดต่างๆ
     
 

ส่งสมาชิกฯ เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
       สมาคมฯ ส่งสมาชิกจากหน่วยบรรเทาฯ ต่างๆ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตร 2 วันเต็ม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ให้กับอาสาสมัครในการที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย
PUBLIC DISASTER RELIEF VOLUNTEER ASSOCIATION OF THAILAND
122/1 ซอยศาสนา 1 (เรวดี) ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไทย กรุงเทพฯ 10400
122/1 Soi Sasanar 1 (Ravedee) Rama 6 Rd., Sam sen-nai , Phyathai, Bangkok 10400
Tel. 279-0373 , 279-0371 (Fax : 662) 271-3498

contact : pdrv@fire2rescue.com
copyright ©2001 fire2rescue.com All rights reserved.
and design by : egologic